ALGEMENE VOORWAARDEN JINCA®

Om de apparatuur op een juiste wijze te kunnen gebruiken dienen de gebruikershandleidingen & productomschrijvingen vooraf doorgenomen te worden.

Artikel 1 Definities
Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze algemene voorwaarden met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

Aanvraag
De Aanvraag van een Klant voor het aangaan van een overeenkomst.

Abonnementskosten
Het bedrag dat maandelijks verschuldigd is voor het Huur-abonnement en/of het Koop-abonnement.

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van JINCA.

Apparatuur
De door JINCA aangeboden producten bijv. mobiele alarmapparaten, oplaadstations en elektronische sleutelkluisjes.

Contactpersonen
De personen (bijv. mantelzorgers, familieleden, buren, bekenden en Hulpverleners), die door Klant als zodanig zijn doorgegeven aan JINCA en in geval van alarmering door de Apparatuur gecontacteerd kunnen worden door (triagisten van) JINCA.

Dienstverlening
De door of in opdracht van JINCA te verlenen diensten op het gebied van zorg op afstand (bijv. personenalarmering, alarmopvolging, verhuur en/of onderhoud en/of softwareondersteuning van Apparatuur).

Gebruikshandleiding
De handleiding van de Apparatuur met daarin diverse (gebruiks-/veiligheids)voorschriften. Deze zijn raadpleegbaar via de website van de betreffende leverancier en worden tevens meegeleverd met de Apparatuur.

Hulpverlener
De professionele hulpverleners die als zodanig zijn aangemerkt door Klant.

Huur-abonnement
Een overeenkomst waarbij de Apparatuur wordt gehuurd en waarbij Klant gelijktijdig een abonnement afsluit voor Dienstverlening.

JINCA
Centrale24 Services B.V zijnde de verhuurder van de Apparatuur alsmede de aanbieder van de Dienstverlening, hierna aangeduid als “JINCA”.

Bezoekadres: High Tech Campus 32, 5656 AE, Eindhoven

RETOURADRES: High Tech Campus 32, 5656 AE, Eindhoven

Telefoonnummer: 088 552 0280

E-mailadres: info@jinca.nl

KvK-nummer: 64740137

BTW-identificatienummer: NL825945197B04

Klant
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie JINCA de overeenkomst heeft afgesloten. In deze algemene voorwaarden wordt Klant in de mannelijke vorm aangeduid.

Koop-abonnement
Een abonnement waarbij de Apparatuur wordt gekocht door Klant en waarbij Klant gelijktijdig een overeenkomst afsluit voor Dienstverlening.

Modelformulier
Het modelformulier voor herroeping die JINCA ter beschikking stelt en die Klant kan invullen, wanneer hij gebruik wil maken van het herroepingsrecht.

Vertegenwoordiger
De wettelijk vertegenwoordiger van Klant of, indien er geen wettelijk vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door Klant is gemachtigd.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Klant en JINCA.
2.2 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, worden de Algemene Voorwaarden op zodanige wijze beschikbaar gesteld dat Klant deze op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zo veel mogelijk benadert.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Indien een aanbod van JINCA een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit expliciet vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. JINCA heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Apparatuur en Dienstverlening, zodat Klant een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Afbeeldingen op de website geven een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden JINCA niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat Klant het aanmeldformulier op de website van JINCA volledig heeft ingevuld en de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. JINCA bevestigt z.s.m. langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze bevestiging niet heeft plaatsgevonden, heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.3 JINCA mag naar aanleiding van het aanmeldformulier een risicobeoordeling uitvoeren. De aanvraag kan door JINCA gemotiveerd worden geweigerd of aan de uitvoering kunnen bijzondere voorwaarden worden verbonden, indien JINCA na onderzoek daartoe goede en redelijke gronden heeft.
3.4 Een overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Apparatuur.

Artikel 4 Herroepingsrecht
4.1 Klant heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen het Huur-abonnement en/of het Koop-abonnement te herroepen.
4.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat Klant:
(a) de Apparatuur fysiek in bezit krijgt;
(b) het laatste product fysiek in zijn bezit krijgt, indien Klant meerdere producten tegelijk heeft besteld en deze in gedeeltes aan Klant worden toegezonden.
4.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet Klant, JINCA (adres: Postbus 6420, 5600 HK te Eindhoven of per e-mail: info@jinca.nl) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen dat Klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Klant kan hiervoor ook gebruik maken van het Modelformulier dat als bijlage aan deze Algemene Voorwaarden is gehecht maar is hiertoe niet verplicht. Tevens is de retour procedure beschreven op www.Jinca.nl.
4.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
4.5 Tijdens de herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met de Apparatuur en de verpakking. Hij zal de producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat Klant de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
4.6 Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de Apparatuur die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan omschreven in artikel 4.5.
4.7 Indien Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dient hij de producten op zijn kosten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht te retourneren (adres: De Lismortel 31, 5612 AR, Eindhoven). De producten dienen zoveel als mogelijk verpakt te worden in de originele verpakking en Klant dient zich bij retourzending te houden aan de redelijke en duidelijke instructies van JINCA.
4.8 Indien Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien Klant reeds heeft betaald, zal JINCA dit bedrag binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat JINCA de Apparatuur reeds retour heeft ontvangen dan wel een sluitend bewijs van complete terugzending heeft ontvangen.
4.9 Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht en het retour zenden van Apparatuur ligt bij Klant, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aangetekende verzending.
4.10 Het herroepingsrecht kan slechts voor bepaalde producten worden uitgesloten, waarbij tevens geldt dat JINCA deze uitsluiting duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 5 Dienstverlening
5.1 De Dienstverlening betreft een inspanningsplicht van JINCA, welke nader is omschreven in o.a. de productspecificaties en de productvoorwaarden.
5.2 JINCA is te allen tijde bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Dienstverlening.
5.3 Om een adequate Dienstverlening mogelijk te maken is Klant verplicht JINCA onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen:
(a) ingeval van verhuizing van Klant;
(b) ingeval het telefoonnummer van Klant wijzigt of Klant van telefonie provider verandert;
(c) ingeval Klant een andere huisarts krijgt dan wel indien zich wijzigingen voordoen ten aanzien van een andere (medische) specialist(en), zoals door Klant bij aanvang overeenkomst doorgegeven via het aanmeldingsformulier;
(d) indien zich wijzigingen voordoen m.b.t. de door Klant opgegeven Contactpersonen;
(e) indien Klant een overeenkomst aangaat met een zorgaanbieder of een thuiszorgorganisatie;
(f) indien zich andere omstandigheden voordoen, waarvan het Klant redelijkerwijs duidelijk is dat deze van invloed zijn op de Dienstverlening.
5.4 Om een adequate Dienstverlening mogelijk te maken is Klant verder verplicht:
(a) de Apparatuur uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor deze is verstrekt en overeenkomstig de bijgeleverde Gebruikshandleiding(en);
(b) degene(n) die door Klant als Contactpersonen aan JINCA zijn doorgegeven, daarover zelf en tijdig in te lichten.

Artikel 6 Huur-abonnement
6.1 Klant verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht op de Apparatuur. De Apparatuur blijft eigendom van JINCA dan wel van de leverancier van de Apparatuur.
6.2 Een Huur-abonnement is alleen mogelijk in combinatie met Dienstverlening.
6.3 De Abonnementskosten dienen per maand voldaan te worden en zijn telkens voor de 1ste van een kalendermaand opeisbaar. De Abonnementskosten zijn verschuldigd vanaf het moment van bezorging van de Apparatuur aan Klant. JINCA wordt door Klant gemachtigd om de Abonnementskosten van zijn bankrekening af te schrijven en zal hiertoe een incassomachtiging afgeven. Klant dient ervoor zorg te dragen dat er steeds voldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer aanwezig is. JINCA zal de incasso uitsluitend gebruiken voor de incasso van de Abonnementskosten.
6.4 Het Huur-abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan schriftelijk of per e-mail worden opgezegd door zowel Klant als JINCA met een opzegtermijn van 1 maand. Dit laat het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 4 onverlet.
6.5 Indexering van de prijzen vindt jaarlijks plaats steeds per 1 januari op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2006=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.
6.6 De Abonnementskosten kunnen ook worden verhoogd om andere redenen dan indexering. JINCA zal zulks vooraf schriftelijk mededelen aan Klant en Klant is in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
6.6 Eventuele verhogingen van het BTW-tarief mag JINCA steeds in rekening brengen bij Klant zonder dat zulks Klant het recht geeft de overeenkomst op te zeggen.
6.7 Klant zal de Apparatuur als goed huisvader behandelen en deze steeds gebruiken conform de Gebruikshandleiding. Klant zal de Apparatuur niet onderverhuren, in bruikleen geven en/of anderszins afstaan aan een derde.
6.8 Indien de Apparatuur in het ongerede raakt door diefstal of verlies dan wel onbruikbaar raakt door toedoen van Klant dan heeft Klant de keuze tot het sluiten van een nieuw Huur-abonnement waarbij hij nieuwe Apparatuur ontvangt.
6.9 Bij het eindigen van het Huur-abonnement -anders dan door het inroepen van het herroepingsrecht- dient Klant de Apparatuur in originele staat (behoudens normale slijtage) binnen 14 dagen te retourneren aan JINCA. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Klant. Wanneer Klant de Apparatuur niet of niet tijdig in originele staat retourneert, is JINCA gerechtigd de schade die zij hierdoor lijdt in rekening te brengen bij Klant.
6.10 In geval van overlijden van Klant kan het Huur-abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk worden opgezegd door de nabestaanden onder overlegging van de overlijdensakte en door retourzending van de Apparatuur. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat JINCA de Apparatuur retour heeft ontvangen.
6.11 Indien de zorgverzekeraar van Klant of de betreffende gemeente respectievelijk de verzekeringsaanspraken of het subsidiebeleid wijzigt, ontslaat dat Klant niet van de plicht tot betaling van de Abonnementskosten.
6.12 Na opzegging eindigt de betalingsverplichting van Klant per de laatste dag van de maand waarin de Apparatuur is terug ontvangen door JINCA.

Artikel 7 Koop-abonnement
7.1. Indien Klant kiest voor de koop van de Apparatuur is sprake van een “Koop-abonnement”. De koopprijs dient terstond bij het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan. Tot het moment dat de koopprijs is voldaan, blijft de Apparatuur eigendom van JINCA of de desbetreffende leverancier van de Apparatuur.
7.2. Een Koop-abonnement is alleen mogelijk in combinatie met Dienstverlening en waarvoor maandelijks Abonnementskosten in rekening worden gebracht bij Klant.
7.3. De Abonnementskosten dienen per maand voldaan te worden en zijn telkens voor de 1ste van een kalendermaand opeisbaar. JINCA wordt door Klant gemachtigd om deze gelden van zijn bankrekening af te schrijven. Klant dient daartoe een incassomachtiging af te geven. Klant dient ervoor zorg te dragen dat er steeds voldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer aanwezig is. JINCA zal de incasso uitsluitend gebruiken voor de incasso van de Abonnementskosten.
7.4. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan schriftelijk of per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand worden opgezegd door zowel Klant als JINCA. Deze bepaling laat het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 4 onverlet.
7.5. Indexering van de prijzen vindt jaarlijks plaats steeds per 1 januari op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2006=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.
7.6. De Abonnementskosten kunnen ook worden verhoogd om andere redenen dan indexering. JINCA zal zulks vooraf schriftelijk mededelen aan Klant en Klant is in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
7.7. Klant zal de Apparatuur als goed huisvader behandelen en deze steeds gebruiken conform de Gebruikshandleiding.
7.8. Indien de Apparatuur in het ongerede raakt door diefstal of verlies dan wel onbruikbaar raakt door toedoen van Klant dan heeft Klant de keuzes tot het sluiten van een nieuw Koop-abonnement waarbij hij nieuwe Apparatuur ontvangt.
7.9. Na het eindigen van het abonnement wordt de Apparatuur door JINCA niet meer voorzien van software-ondersteuning en zal daardoor niet meer functioneren.
7.10 JINCA zal tekortkomingen aan de Apparatuur kosteloos (laten) herstellen dan wel de Apparatuur vervangen indien herstel redelijkerwijze niet meer mogelijk is en indien zulks binnen 1 jaar nadat het Koop-abonnement is afgesloten, schriftelijk is gemeld aan JINCA. Tekortkomingen die zijn ontstaan door toedoen van Klant en/of derden vallen niet onder deze garantie.

7.11 In geval van overlijden van Klant kan het Koop-abonnement door de nabestaanden met onmiddellijke ingang schriftelijk worden opgezegd onder overlegging van de overlijdensakte door de nabestaanden.
7.12 Indien de zorgverzekeraar van Klant of de betreffende gemeente respectievelijk de verzekeringsaanspraken of het subsidiebeleid wijzigt, ontslaat dat Klant niet van de plicht tot betaling van de Abonnementskosten.

Artikel 8 Levertijden & risico-overgang
8.1 Na totstandkoming van de overeenkomst zal JINCA de Apparatuur uiterlijk binnen 30 dagen ter beschikking stellen.
8.2 Indien JINCA niet in staat is de Apparatuur binnen 30 dagen ter beschikking te stellen, ontvangt Klant hiervan schriftelijk bericht. Klant heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Klant heeft in dat geval géén recht op schadevergoeding.
8.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de Apparatuur berusten bij JINCA tot het moment van bezorging aan Klant en/of degene die de Apparatuur namens Klant in ontvangst neemt.

Artikel 9 Gebreken
9.1 De werking van de Apparatuur is omschreven op de website en in de bijgeleverde Gebruikshandleiding(en) en/of aanvullende Productvoorwaarden.
9.2 De volgende zaken kwalificeren in elk geval niet als een gebrek en/of tekortkoming van de Apparatuur en/of het Huur-abonnement en/of het Koop-abonnement:
– storingen aan het netwerk (bijv. analoog of digitaal telefoonnetwerk; WIFI) van Klant en/of Contactpersonen;
– de onmogelijkheid om verbindingen op te bouwen omdat verbindingen en lokalisatie niet mogelijk zijn en/of kunnen verminderen door apparatuur in de omgeving met sterke magnetische en/of elektromagnetische velden (denk aan ziekenhuizen en vliegvelden), de hoeveelheid telecommunicatieverkeer, door atmosferische omstandigheden en/of door zwaar geïsoleerde en beveiligde gebouwen. De kwaliteit van verbindingen kan om die reden niet onverminderd door JINCA gegarandeerd worden;
– de niet-bereikbaarheid van Contactpersonen en/of Hulpverleners;
– het niet, niet tijdig of niet adequaat reageren door Contactpersonen en/of Hulpverleners;
– storingen, mankementen en/of onjuist functioneren door gebruik van de Apparatuur in strijd met de Gebruikshandleiding en/of Productvoorwaarden door Klant en/of derden;
– storingen, mankementen en/of onjuist functioneren ontstaan doordat Klant en/of derden zelf reparaties hebben uitgevoerd aan de Apparatuur;
– storingen, mankementen en/of onjuist functioneren, omdat Klant onjuiste, onvolledige of niet tijdig gegevens heeft verstrekt aan JINCA, tenzij dit voor JINCA kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 In geval een gebeurtenis schade voor Klant met zich mee kan brengen, zal JINCA zich er zo veel als redelijkerwijs mogelijk voor inspannen om tijdig maatregelen te nemen om de gevolgen van deze gebeurtenis en de schade te beperken. JINCA en Klant zullen elkaar hierbij zo volledig als redelijkerwijs mogelijk bijstaan. Echter JINCA kan niet garanderen dat geen bedreigende situaties kunnen ontstaan, al dan niet met letsel of de dood tot gevolg hebbende, ondanks het gebruik door Klant van de door JINCA geleverde Apparatuur en Dienstverlening.
10.2 JINCA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat sprake is geweest van een situatie als hiervoor omschreven in artikel 10.1.
10.3 JINCA is niet aansprakelijk voor schade door tekortkomingen van aanbieders van medische diensten of onjuiste of niet adequate opvolging door derden (waaronder Contactpersonen en/of Hulpverleners) naar aanleiding van een bij JINCA binnengekomen melding.
10.4 Alle door JINCA vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. JINCA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van druk- en zetfouten. JINCA is niet verplicht te leveren volgens de foutieve prijs.
10.5 JINCA zal zorgdragen voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering.
10.6 De aansprakelijkheid van JINCA voor eventuele schade is per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 100.000,–.
10.7 Elke aansprakelijkheidsbeperking komt te vervallen, indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van JINCA dan wel de aansprakelijkheidsbeperking anderszins in strijd is met de geldende wet-/regelgeving.
10.8 Klant is aansprakelijk jegens JINCA voor beschadigingen ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik, verlies of vermissing van de Apparatuur.

Artikel 11 Tussentijdse beëindiging overeenkomst
11.1 JINCA heeft het recht de overeenkomst met Klant en de daarmee verbonden Dienstverlening met onmiddellijke ingang te op te zeggen, zonder voorafgaande sommatie en/of rechterlijke tussenkomst, indien Klant:
(a) in staat van faillissement wordt verklaard;
(b) de vrije beschikking verliest over zijn vermogen.
11.2 JINCA is gerechtigd de overeenkomst en de daarmee verbonden Dienstverlening met onmiddellijke ingang op te zeggen ingeval:
(a) Klant zijn (betalings)verplichtingen jegens JINCA niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of
(b) ingeval van misbruik door Klant van de Apparatuur en/of de Dienstverlening,
indien Klant na in gebreke te zijn gesteld zijn/haar (betalings)verplichtingen binnen een door JINCA aangegeven redelijke termijn niet alsnog volledig heeft voldaan.
11.3 Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, zal JINCA met Klant contact opnemen hoe lopende verplichtingen afgewikkeld kunnen worden.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
12.1 De rechten van intellectuele eigendom waaronder het auteursrecht, de handelsnaam, het beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de Apparatuur en de daarmee verbonden software blijven berusten bij JINCA en/of haar licentiegevers. Het is Klant niet toegestaan enig gebruik te maken van deze rechten, noch deze over te dragen, te verkopen, te (sub)licentiëren, te gebruiken in commerciële uitingen of welk ander gebruik dan ook behoudens het normale consumenten gebruik zoals voorzien in de overeenkomst tussen Klant en JINCA.
12.2 Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding van intellectuele eigendom te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

Artikel 13 Informatiebeveiliging & Privacy
13.1 JINCA treft passende technische en organisatorische maatregelen i.v.m. de beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige websiteomgeving.
13.2 JINCA zal alle gegevens van Klant vertrouwelijk behandelen in lijn met de op enig moment geldende privacywetgeving (bijv. de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en voorts geen ander gebruik maken van de hem door Klant verstrekte gegevens dan de uitvoering van de overeenkomst met Klant vereist.
13.3 Klant is zich ervan bewust dat communicatie deels plaatsvindt door de ether. Klant aanvaardt daarmee het risico dat gegevens door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie zij zijn bestemd. Voor zover dit redelijkerwijs van JINCA verlangd kan worden, zal JINCA technieken toepassen of ondersteunen die het gebruik van gegevens door derden zo veel mogelijk bemoeilijken.
13.4 Klant is geïnformeerd dat voor een juiste uitvoering van de overeenkomst JINCA de beschikking moet hebben over bepaalde (medische) gegevens van Klant. Deze gegevens zijn vertrouwelijk van aard. Klant gaat daarmee akkoord o.a. via digitale akkoordverklaring van een speciaal daarvoor ontwikkeld formulier, waarin de betreffende gegevens worden benoemd.

Artikel 14 Klachten
14.1 Als Klant niet tevreden is over de Apparatuur (bijv. eventuele gebreken of verkeerd geleverde Apparatuur) en/of de Dienstverlening, dan dient Klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Klantenservice JINCA, bereikbaar via Klantenservice@Jinca.nl.

Artikel 15 Overige bepalingen
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Klant en JINCA is Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd.
15.2 De rechten tot gebruik van het Huur-abonnement of het Koop-abonnement komen uitsluitend toe aan Klant en zijn niet overdraagbaar.
15.3 Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst wordt Klant gevraagd zich akkoord te verklaren met de inhoud van de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Productvoorwaarden. Deze Voorwaarden zijn tevens te vinden op www.Jinca.nl. Verder liggen de Voorwaarden ter inzage bij de receptie van JINCA en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
15.4 Aanvullende of van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op een zodanige wijze dat deze door Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wel staat het JINCA vrij specifieke algemene (product)voorwaarden te hanteren voor aanvullende diensten. In geval van tegenstrijdige voorwaarden geldt alsdan de volgende rangorde:
– de individuele overeenkomst tussen JINCA en Klant;
– de algemene (product)voorwaarden voor een specifieke dienst;
– deze Algemene Voorwaarden JINCA.

Laatst gewijzigd: 14 mei 2020
Centrale24 Services B.V. | High Tech Campus 32 | 5656 AE | Eindhoven | 088 – 552 0280 | info@jinca.nl | KvK registratienummer 64740137